Política de privacitat i protecció de dades

I. Responsable del Tractament de les seues dades personals
2. Si s'ha posat en contacte amb nosaltres o ens ha sol·licitat informació
3. Si t'has posat en contacte amb nosaltres o ens has sol·licitat informació:
4. Drets que t'assisteixen en matèria de protecció de dades personals
5. Què fem per a mantindre la seguretat de les teues dades personals
6. Modificació de la present informació sobre protecció de dades
1. Responsable del Tratamiento de sus datos personales.

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (d'ara en avant, “CERAI”).
CIF: G96284971
Domicili Social: C/ Camí del Port, sn, 46470, Catarroja, Valencia.
Email: ecotira@cerai.org

A continuació, et vam mostrar informació detallada sobre el tractament de les teues dades personals. Si vols visualitzar directament la informació sobre els drets que t'assisteixen, pots anar a l'apartat 5:

2. Si s'ha posat en contacte amb nosaltres o ens ha sol·licitat informació

Tractarem les seues dades personals amb la finalitat d'atendre la seua petició de contacte o sol·licitud d'informació.

El tractament de les seues dades personals es realitza a l'empara del consentiment que ens ha prestat a l'hora de sol·licitar la informació. Necessitem les dades que ens ha facilitat per a la correcta tramitació de la sol·licitud.

No realitzarem transferències internacionals de les teues dades personals ni cessions a tercers, excepte en cas de requeriment o obligació legal.

Conservarem les teues dades durant el temps en el qual mantingues el teu compte actiu.

3. Si t'has posat en contacte amb nosaltres o ens has sol·licitat informació:

El tractament de les teues dades personals es realitza a l'empara de la necessitat per a la gestió i resposta a la teua sol·licitud. En cas que acceptes l'enviament de comunicacions comercials, aquest tractament es basa en el consentiment prestat.

No realitzarem transferències internacionals de les teues dades personals ni cessions a tercers, excepte en cas de requeriment o obligació legal.

Conservarem les teues dades personals durant el temps estrictament necessari per a la gestió i resposta a la seua sol·licitud.

4. Drets que t'assisteixen en matèria de protecció de dades personals

A continuació, se t'informa que com a titular de les dades personals o interessat tens la possibilitat d'exercir els següents drets:

Quan el tractament de les teues dades personals es base en el consentiment, tens el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Accés: obtindre la confirmació de si les teues dades personals estan sent tractats per CERAI, així com una sèrie d'informació associada al tractament de les teues dades personals i, en el seu cas, obtindre còpia d'aquests.

Rectificació: modificar les teues dades personals quan siguen inexactes, o per a la seua actualització.

Supressió: sol·licitar l'eliminació de les teues dades personals.

Oposició: sol·licitar que les dades personals que et concerneixen no continuen sent objecte de tractament per motius relacionats amb la teua situació particular.

Portabilitat: sol·licitar la recepció en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i apte per a la seua utilització per un altre responsable de les dades personals que ens hages facilitat i d'aquells que s'han obtingut de la relació contractual amb CERAI.

Limitació del tractament: sol·licitar que es limite el tractament de les teues dades personals:
-quan consideres que el tractament de les dades és il·lícit, però no vulgues que els esborrem,
-quan necessites les teues dades per a la formulació de reclamacions i hagen passat els terminis de conservació de dades,
-quan no vulgues que les teues dades siguen tractades mentre CERAI et contesta a la impugnació de l'exactitud de les teues dades o a l'exercici del teu dret d'oposició.

Pots exercir aquests drets o sol·licitar més informació, dirigint-te a través de correu electrònic a l'adreça ecotira@cerai.org i adjuntant una fotocòpia del teu carnet d'identitat.
En cas de no rebre cap contestació, si consideres que la teua sol·licitud no ha sigut atesa correctament o que les teues dades han sigut tractats il·lícitament, pots interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es).

5. Què fem per a mantindre la seguretat de les teues dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les teues dades personals, CERAI ha realitzat i realitza periòdicament anàlisi dels riscos per a les dades personals i la seguretat de la informació; i ha adoptat les salvaguardes de seguretat necessàries per a mitigar aquests riscos i evitar l'alteració, pèrdua, o accés no autoritzat a les teues dades, si bé la seguretat absoluta no existeix.

Així mateix, comptem amb la col·laboració de proveïdors de serveis que podran tindre accés a les teues dades personals i que tractaran les referides dades en nom iper compte de CERAI a conseqüència de la seua prestació de serveis. En aquests casos, seguim uns criteris estrictes de selecció de proveïdors amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades, i ens comprometem a subscriure amb ells el corresponent contracte de tractament de dades, mitjançant el qual se'ls imposarà, entre altres, les següents obligacions: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les nostres instruccions documentades; i suprimir o retornar-nos les dades a una vegada finalitze la prestació dels serveis.

Igualment, t'informem que tot el nostre personal, qualsevol que siga la fase del tractament de dades en la qual intervinga, ha adoptat el compromís de  tractar les dades personals amb la màxima cura i confidencialitat.

6. Modificació de la present informació sobre protecció de dades

CERAI podrà modificar la present informació sobre Protecció de Dades per a adaptar-ho a la legislació vigent a cada moment o als canvis que es produïsquen en el tractament de dades personals. En cas que siga legalment obligatori, les modificacions es comunicaran a les persones afectades amb l'antelació necessària.

Update cookies preferences